Latest Updates
Date & TimingsPrograms By
01/07/2017
08.00 AM - Onwards
Pravathy Parameswara Kalyanam in Bhajan Style
By Erode Sri Rajamani Bhagavathar & Group


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

02/07/2017
08.00 AM - Onwards
AAndal Thiru Kalyanam in Bhajan Style
by Smt. Santha & Smt Raji and Group Kalpathy, Palakkad.


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

03/07/2017
08.00 AM - Onwards
Siddhi Budhi Kalyanam in Bhajan Style
By Sri Shankar Vaidyanathan & Group, Trivandrum


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

04/07/2017
08.00 AM - Onwards
AAshada Ekadasi Rukmani Kalyanam in Bhajan Style
By Sri Balaji Bhagavathar & Group, Bangalore.


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

05/07/2017
08.00 AM - Onwards
Poorna Pushkala Kalyanam in Bhajan Style
By Tripunithura Sri Ramachandra Bhagavathar & Group


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

06/07/2017
08.00 AM - Onwards
Seetha Raghava Kalyaban in Bhajan Style
By Sri Seetharaman Bhagavathar & Sri Raman Bhagavathar and Group, Bangalore


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

07/07/2017
08.00 AM - Onwards
Valli Devasena Kalyanam in Bhajan Style
By Bajanaamrutha Saagaram T.nagar V.S. Sivasubramaniyam Bhagavathar & Group, Chennai


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

08/07/2017
08.00 AM - Onwards
Padmavathri Srinivasa Kalyanam in Bhajan Style
Sri Rajasimha Bhagavathar & Group, Chennai


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

09/07/2017
08.00 AM - Onwards
Radha Madhava Kalyanam in Bhajan Style
by Dr. P.S.Krishnamurthy Bhagavathar & Group, Mumbai
(Bombay Murthy)


Venue : Sree Panduranga Samaj(Bangalore)
10th Year Aashada Ekadasi & Nava Kalyanotsavam 2017
from 01-07-2017 to 09-07-2017
The Mudaliar Sangam Osborne Road, Behind Lakeside Hospital, Bangalore - 560042
9686275578
* Free

15/07/2017
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

16/07/2017
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 142nd Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

05/08/2017
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

06/08/2017
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 143rd Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

23/09/2017
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

24/09/2017
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 144th Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

07/10/2017
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

08/10/2017
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 145th Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

11/11/2017
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

12/11/2017
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 146th Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

09/12/2017
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

10/12/2017
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 147th Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

20/01/2018
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

21/01/2018
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 148th Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

17/02/2018
8:30 AM - 10.30 PM
Thodaya Mangalam, Guruthreyam & Sri Gitagovidam, Tharangam Panchapathi, Divyanamam, Dolotsavam by Bhagawan Nama Prachara Mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free

18/02/2018
8:00 AM - 1:30 PM
Unchavrithi Followed by 149th Monthly Radhakalyanam, Anjaneya utsavam and Prathana Abhang by Bhawagavan nama Prachara mandali, Tiruchy.

Venue : Sri Rama Mandir, East Park Road, Malleshwaram Bangalore 560003
080-23327377 / 9945152094
* Free