Latest Updates
List    of    A   Carnatic  Ragas :
S.No.RagaJanyaArohanamAvarohanam
1 abhaya 16 cakravAkam janya A: S R1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S
2 Abheri 22 karaharapriya janya A: S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
3 AbhEriNi 21 kIravANi janya A: S R2 G2 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 R2 S
4 abhimAnini 5 mAnavati janya A: S R1 G1 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G1 R1 S
5 abhirAmam 49 dhavalAmbari janya A: S R1 M2 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M2 G2 R1 S
6 abhiru 47 suvarNAngi janya A: S R1 G2 R1 M2 P N3 S Av: S D2 P M2 G2 R1 G2 S
7 Abhogi 22 karaharapriya janya A: S R2 G2 M1 D2 S Av: S D2 M1 G2 R2 S
8 abrakEti 62 rishhabapriyA janya A: S G3 M2 P D1 N2 D1 S Av: S D1 N2 P M2 G3 S
9 acalanATa 36 calanATTai janya A: S R3 G3 M1 D3 N3 S Av: S N3 D3 M1 G3 R3 S
10 accan 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 S
11 aDan 63 latAngi janya A: S R2 M2 D1 N3 S Av: S N3 D1 M2 R2 S
12 Adavai 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S D1 M1 G3 S
13 adbhOdam 8 hanumatODi janya A: S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S
14 adhipati 63 latAngi janya A: S R2 G3 P N3 S Av: S D1 P M2 G3 R2 S
15 Adibhairavi 19 jhankAradhwani janya A: S G2 R2 G2 M1 P D1 S Av: S D1 P M1 P G2 R2 S
16 adidEshya 39 jhAlavarALi janya A: S R1 G1 M2 P N3 S Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
17 Adi kApi 22 kharaharapriyA janya A: S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
18 adikavimpiriyan 65 mEcakalyANi janya A: S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 P M2 G3 R2 S
19 Adi pancama 51 kAmavardhani (pantuvarALi) janya A: S R1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S
20 adipUcciyar 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 P M2 G3 S
21 AdirainAyaka 9 dhEnukA janya A: S R1 G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 G2 S
22 adivarALi 57 simhEndra madhyamam janya A: S R2 M2 P D1 S Av: S N3 D1 P M2 R2 M2 G2 S
23 adivasu 41 pAvani janya A: S R1 G1 M2 P M2 D2 N3 S Av: N3 D2 M2 G1 S
24 adubali 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 D2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
25 AdumnAyakan 8 hanumatODi janya A: S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S D1 P M1 G2 R1 S
26 AduturaiyAn 23 gowri manOhari janya A: S G2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 P M1 G2 R2 S
27 agamapriyA 45 shubapantuvarALi janya A: S R1 G2 M2 P M2 D1 N3 S Av: S N3 P D1 N3 P M2 G2 R1 G2 S
28 agamaruDam 62 rishhabapriyA janya A: S R2 G3 P N2 S Av: S D1 P M2 G3 R2 S
29 agati 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N2 S Av: S D2 P M1 R1 S
30 aghOrapriyA 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 S
31 agnidAra 27 sarasAngi janya A: S R2 G3 M1 P M1 N3 D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 R2 S
32 agnikOpa 22 kharaharapriyA janya A: S G2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 G2 R2 S
33 aguDuri 62 rishhabapriyA janya A: S R2 G3 P D1 S Av: S N2 P M2 G3 R2 S
34 Ahir bhairav 17 sUryakAntam janya A: S R1 G3 M1 P N2 D2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 P G3 R1 S
35 Ahir bhairavi 17 sUryakAntam janya A: S R1 G3 M1 P N2 D2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 P G3 R1 S
36 Ahiri 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
37 Ahiri nATTai 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S M1 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P N3 P G3 M1 G3 S
38 ahOri 20 naTabhairavi janya A: S R2 G2 M1 P D1 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
39 aimadiyAL 59 dharmAvati janya A: S R2 G2 P D S Av: S N D M2 S
40 airAvati 16 cakravAkam janya A: S R1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S P M1 R1 S
41 aiyyan 16 cakravAkam janya A: S R1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S D2 M1 R1 S
42 akhaNDala 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P D1 N2 S Av: S N2 P M1 R1 S
43 akhilANDavalli 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 P M1 R1 S
44 Akkam 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P G3 S
45 akkapAda 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
46 akkara 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
47 Akkayili 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 M1 P N2 S Av: S N2 D1 M1 G3 R1 S
48 akOdai 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 R1 S
49 alaimaghaL 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 D2 S Av: S N3 P M1 G2 R1 S
50 aLakAdhipati 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S D1 P M1 G3 R1 S
51 alakavarvALi 28 harikAmbhOji janya A: S R2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
52 alankAram 56 shhanmugapriyA janya A: S G2 M2 P D1 S Av: S N2 P M2 G2 R2 S
53 alankArapriyA 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R1 S
54 alankAri 53 gamanashrama janya A: S G3 M2 D2 N3 D2 S Av: S N3 D2 M2 G3 S
55 alApi 37 sAlagam janya A: S R1 G1 M2 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M2 G1 R1 S
56 alarata 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 D2 S Av: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
57 alarava 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P S Av: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
58 ALari 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 D1 S Av: S N2 P M1 G3 S
59 alarmaghaL 65 mEcakalyANi janya A: S R2 G3 M2 D2 S Av: S D2 M2 G3 R2 S
60 alaru 37 sAlagam janya A: S G1 M2 D1 N1 S Av: S N1 D1 M2 G1 S
61 alAva 42 raghupriyA janya A: S G1 M2 D3 N3 S Av: S N3 D3 M2 G1 S
62 alaya 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P D2 N3 S Av: S D2 M1 R1 S
63 alAyuta 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 M1 S
64 aLi 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G3 R1 S
65 alivardhana 17 sUryakAntam janya A: S R1 G3 M1 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R1 S
66 allagAdri 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 D2 S Av: S N3 D2 M1 G2 R1 S
67 alliyAn 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P S Av: S N3 D2 M1 G2 R1 S
68 AlOla 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P N2 S Av: S D1 M1 R1 S
69 amapancamam 48 divyamaNi janya A: S R1 G2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 M2 G2 S
70 amarasEnapriyA 60 nItimati janya A: S R2 M2 P N2 S Av: S N3 P M2 G2 R2 S
71 amarasindu janya : - A: - Av: -
72 amarAvaLi 28 harikAmbhOji janya A: S R2 G3 M1 D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
73 amarAvati 72 rasikapriyA janya A: R3 G3 P N3 S R3 G3 M2 P D3 N3 S Av: S P G3 S N3 D3 P M2 G3 R3 S N3
74 amarEsha 10 nATakapriyA janya A: S G2 P N2 S Av: S D2 P M1 G2 R1 S
75 amari 26 cArukEshi janya A: S R2 G3 M1 P D1 S Av: S D1 P M1 G3 R2 S
76 ambalattADi 10 nATakapriyA janya A: S G2 P D2 S Av: S N2 P M1 R1 S
77 ambAlika 56 shhanmugapriyA janya A: S R2 M2 D1 N2 S Av: S N2 D1 M2 R2 S
78 ambamanOhari 23 gowri manOhari janya A: S R2 G2 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G2 R2 S
79 ambaNatti 10 nATakapriyA janya A: S G2 P N2 S Av: S N2 D2 M1 R1 S
80 ambhOja 10 nATakapriyA janya A: S G2 P N2 S Av: S D2 M1 R1 S
81 ambhOjini 28 harikAmbhOji janya A: S R2 G3 M1 D2 S Av: S D2 M1 G3 R2 S
82 ambikA 59 dharmAvati janya A: N S G2 M2 P N S Av: S N D P M2 G2 R2 S
83 ambikaipriyan 8 hanumatODi janya A: S R1 G2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 R1 S
84 ambikAra 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P S Av: S N2 D1 M1 G3 R1 S
85 ambikEya 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 P D1 S Av: S N2 D1 M1 G3 R1 S
86 ambOruham 44 bhAvapriya janya A: S R1 G2 P D1 N2 S Av: S N2 P D1 P G2 R1 S
87 ambOrukattAL 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N3 S Av: S D2 P M1 G2 R1 S
88 ambuyai 10 nATakapriyA janya A: S G2 P D2 S Av: S D2 P G2 S
89 amisu 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 P D2 S Av: S N2 P G2 S
90 ammaiyappar 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G2 R1 S
91 AmradEsi 62 rishhabapriyA janya A: S G3 M2 P D1 N2 D1 S Av: S N2 D1 P M2 G3 R2 G3 S
92 amrapancamam 48 divyamaNi janya A: S G2 R1 G2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 R1 M2 G2 M2 R1 S
93 amrita behAg 65 mEca kalyANi janya A: S M2 G3 P N3 S Av: D N3 D2 M2 G3 S
94 amrita dhanyAsi 8 hanumatODi janya A: S R1 G2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 G2 R1 S
95 amrita gowri 47 suvarnAngi janya A: S G2 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 S
96 amritakalari 47 suvarnAngi janya A: S G2 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 S
97 amritakiraNa 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P N2 S Av: S D2 P G2 S
98 amritalahari 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S G3 R2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
99 amritalakshmi 28 harikAmbhOji janya A: S R2 G3 P M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 S
100 amritanAyaka 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 P S Av: S N2 D2 M1 R1 S
101 amritapancamam 48 divyamaNi janya A: S R1 G2 M2 D3 N3 S Av: S N3 D3 M2 G2 S R1 S
102 amritarakshaNi 39 jhAlavarALi janya A: S R1 G1 M2 P D1 N3 P S Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
103 amritaranjani 19 jhankAradhwani janya A: S R2 G2 M1 D1 N1 S Av: S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S
104 amritaswarUpiNi 72 rasikapriyA janya A: S R3 G3 M2 P D3 S Av: S D3 P M2 G3 R3 S
105 amritatArangiNi 19 jhankAradhwani janya A: S R2 G2 M1 D1 N1 S Av: S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S
106 amritavAhini 20 naTabhairavi janya A: S R2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 R2 S
107 amritavasanta 57 simhEndra madhyamam janya A: S R2 G2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 M2 G2 S
108 Amrithavarshini 66 citrAmbari janya A: S G3 M2 P N3 S Av: S N3 P M2 G3 S
109 amrta (amrita) 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 P N2 S Av: S D2 P G2 S
110 amsumAli 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 D2 S Av: S N2 P M1 G2 S
111 amudagAndhAri 32 rAgavardhani janya A: S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R3 S
112 amudasurabhi 14 vakulAbharaNam janya A: S M1 G3 M1 P D1 S Av: S N2 D1 P M1 R1 S
113 amudavalli 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 D2 S Av: S N2 P M1 R1 S
114 Anakadundubi 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P S Av: S N2 P M1 S
115 anakan 58 hEmAvati janya A: S R2 G2 M2 N2 S Av: S N2 D2 P M2 G2 R2 S
116 anali 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N2 S Av: S D2 M1 G2 S
117 anAmaya 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N2 S Av: S D2 M1 G2 R1 S
118 anamayan 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 G3 R1 S
119 Ananda 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
120 Ananda bhairavi 20 naTabhairavi janya A: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
121 AnandabhOgi 42 raghupriyA janya A: S R1 G1 M2 P N3 D3 N3 Av: D3 P M2 G1 R1 S N3
122 Anandaguhan 8 hanumatODi janya A: S R1 G2 P D1 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
123 Anandai 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 P M1 G3 R1 S
124 AnandakUttan 8 hanumatODi janya A: S R1 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
125 Anandalahari 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S R2 G3 M1 P D2 N3 P S Av: S N3 P M1 G3 R2 S
126 AnandalIlA 33 gangayabhUshhani janya A: S R3 G3 M1 P N3 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R3 S
127 Anandamayan 63 latAngi janya A: S R2 M2 D1 S Av: S N3 P G3 S
128 Anandamukhi 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S M1 G3 M1 P D2 N3 P S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
129 AnandanaTani 2 ratnAngi janya A: S R1 G1 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 G1 R1 S
130 AnandarUpa 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S R2 G3 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P G3 R2 S
131 AnandarUpi 63 latAngi janya A: S G3 P M2 S Av: S D1 M2 R2 S
132 AnandaswarUpi 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 P D2 S Av: S N2 D2 M1 G2 S
133 AnandavaLLi 57 simhEndra madhyamam janya A: S G2 M2 P N3 S Av: S N3 P M2 G2 S
134 AnandavAridhi 22 kharaharapriya janya A: S R2 M1 P N2 D2 P S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
135 Anandi 65 mEcakalyANi janya A: D2 N3 S M2 M2 P D2 N3 P D2 M2 P S Av: N3 S S N3 P D2 M2 P G3 M2 D2 P
136 anangAdhari 39 jhAlavarALi janya A: S R1 G1 R1 M2 P N3 D1 N3 S Av: S N3 P D1 M2 G1 R1 M2 R1 S
137 ananta 17 sUryakAntam janya A: R1 S M1 P D2 N3 S Av: S P M1 G3 R1 S
138 anantan 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
139 anantashAyi 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 P N2 S Av: S D2 M1 G2 R1 S
140 anapAya 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P N2 S Av: S D2 P M1 G2 S
141 anata 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P M1 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
142 AndALikurinji 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S R2 M1 P D2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S
143 AndALinavarasam 65 mEcakalyANi janya A: S G3 P D2 S Av: S N3 P M2 R2 S
144 aNDarmAdEva 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 D2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R1 S
145 aNDarmAdEvi 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P D2 S Av: S N2 P M1 G2 R1 S
146 aNDarnAyaki 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 M2 P N2 S Av: S D2 P M2 G3 R2 S
147 andhakAri 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P D2 N2 S Av: S D2 M1 G2 S
148 andhali 28 harikAmbhOji janya A: S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S
149 ANDivaNNan 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 M1 P N3 S Av: S N3 D1 P G3 S
150 AndOLikA 28 harikAmbhOji janya A: S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 M1 R2 S
151 angalatA 28 harikAmbhOji janya A: S G3 R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S Av: S D2 M1 G3 R2 M1 G3 S
152 angarangA 62 rishhabapriyA janya A: S R2 G3 P D1 S Av: S N2 P M2 G3 S
153 angayarkkaNNi 62 rishhabapriyA janya A: S R2 M2 P S Av: S D1 P M2 G3 R2 S
154 anguru 7 sEnAvati janya A: S G2 M1 D1 N1 S Av: S N1 D1 M1 G2 S
155 anIkini 7 sEnAvati janya A: S R1 G2 M1 D1 N1 S Av: S N1 D1 M1 G2 R1 S
156 Anila 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 P M1 S
157 anilamadhya 53 gamanashramA janya A: S R1 M2 P D2 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S
158 anilavali 22 kharaharapriya janya A: S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S Av: S N2 P M1 R2 S
159 anImadhya 53 gamanashramA janya A: S R1 M2 P D2 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S
160 anjanai 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 S
161 anjanAvati 43 ghavAmbhodi janya A: S R1 G2 M2 P D1 S Av: S D1 P M2 G2 R1 S
162 Ankura 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 R1 S
163 ankushapAni 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
164 aNNaDarkkadhipati 59 dharmAvati janya A: S R2 G2 M2 P D N S Av: S N P G2 S
165 aNNal 59 dharmAvati janya A: S R2 M2 P S Av: S N D P M2 G2 R2 S
166 annapancamam 48 divyamaNi janya A: S R1 G2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 M2 G2 S
167 annavAridhi 44 bhAvapriya janya A: S R1 M2 P N2 S Av: S N2 P M2 R1 S
168 aNNAvi 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 R1 S
169 annavUrdi 44 bhAvapriya janya A: S R1 M2 P N2 S Av: S N2 P M2 R1 S
170 antarakoDicci 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S
171 antararnAyaki 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 P G3 R2 S
172 antaravAhini 26 cArukEshi janya A: S R2 G3 M1 P N2 D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R2 S
173 antari 65 mEcakalyANi janya A: S G3 M2 P D2 N3 S Av: S D2 P M2 G3 R2 S
174 anughANTa 47 suvarnAngi janya A: S R1 M2 G2 R1 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 R1 S
175 anUru 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G3 R1 S
176 anURuoLi 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 M2 P D2 N2 S Av: S D2 P M2 G3 R2 S
177 anurUpi 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 P D2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R1 S
178 anuvazhipriyan 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 P M2 G3 R2 S
179 aparAjita 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 P N2 S Av: S D2 M1 R1 S
180 aparUpam 28 harikAmbhOji janya A: S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S Av: S D2 M1 G3 R2 G3 S
181 apradEsi 62 rishhabapriyA janya A: S G3 M2 P D1 N2 D1 S Av: S N2 D1 P M2 G3 S
182 apramEya 65 mEca kalyANi janya A: S R2 M2 P D2 S Av: S N3 D2 M2 G3 M2 R2 S
183 apsan 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 D2 S Av: S N2 P M1 G2 R1 S
184 Arabi 29 dIra shankarAbharaNam janya A: S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
185 aracelvi 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 S
186 arakkam 63 latAngi janya A: S G3 M2 P S Av: S N3 D1 M2 R2 S
187 arakkoDi 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P G3 R1 S
188 arakUlam 63 latAngi janya A: S G3 P N3 S Av: S D1 P M2 R2 S
189 Aral 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P S Av: S N2 D1 P M1 G3 S
190 arambhadEsi 62 rishhabapriyA janya A: S G3 M2 P D1 N2 D1 S Av: S D1 N2 P M2 G3 S
191 araNa 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N3 S Av: S D2 M1 G2 R1 S
192 araNapriyan 59 dharmAvati janya A: S G2 P N S Av: S D P M2 G2 R2 S
193 araNi 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N3 S Av: S N3 P M1 R1 S
194 aranverppu 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 R1 S
195 arappaLLIyAn 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
196 arattan 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N3 S Av: S D2 P M1 G2 S
197 aravagiri 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
198 aravamaNi 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G2 S
199 aravaNaiyAn 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 R1 S
200 AravAri 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 P S Av: S N2 D1 P M1 R1 S
201 aravAzhiandaNan 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
202 aravindalOcana 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 P D2 N3 S Av: S D2 P M1 G2 R1 S
203 ardhadEshikA 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 M1 N3 D1 N3 S Av: S D1 M1 S R1 S R1 S
204 ardhAmbari 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 P M1 R1 S
205 ardhanArIsha 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 P M1 S Av: S N3 D2 M1 G2 S
206 ArdhradEshikA 15 mAyamALava gowLa janya A: S G3 M1 P D1 N3 S Av: S D1 P M1 G3 R1 S
207 ardhradEsi 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S D1 P M1 G3 R1 S
208 ArdrAmbari 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 P M1 R1 S
209 arikanDapulavar 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G2 S
210 arimani 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 P D2 S Av: S N3 D2 M1 G2 S
211 arindamaN 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 P N3 S Av: S D2 P M1 G2 R1 S
212 arivaran 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 R1 S
213 Ariyai 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P D1 S Av: S N2 P R1 S
214 arkavardhini 28 harikAmbhOji janya A: S R2 G3 M1 P S Av: S N2 D2 P M1 G3 S
215 arkayUga 27 sarasAngi janya A: S R2 G3 M1 P D1 N3 S Av: S D1 P M1 G3 R2 S
216 aru 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P D2 S Av: S N3 P M1 R1 S
217 aruarumalati 11 kOkilapriyA janya A: S R1 G2 M1 P D2 N3 S Av: S D2 M1 G2 S
218 aruAyirANi 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
219 arudradEsi 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S D1 P M1 G3 R1 S
220 aruguNan 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 P M1 G3 S
221 aruguNannAyaki 59 dharmAvati janya A: S R2 G2 P N S Av: S D M2 G2 S
222 aruLnAyakan 59 dharmAvati janya A: S G2 P D S Av: S N D P G2 R2 S
223 aruLnAyaki 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 P D2 S Av: S N2 P M2 G3 R2 S
224 arumIn 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
225 arumInkAdalan 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 P M1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
226 aruNacandrikA 22 kharaharapriya janya A: S G2 M1 P N2 S Av: S N2 P D2 P M1 G2 R2 S
227 aruNagiri 64 vAcaspati janya A: S R2 G3 M2 D2 S Av: S D2 M2 G3 R2 S
228 aruNajwalita 59 dharmAvati janya A: S R2 G2 M2 D N S Av: S N D P M2 G2 R2 S
229 aruNakAnta 28 harikAmbhOji janya A: S R2 M1 P M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 M1 G3 R2 S
230 aruNakriya 57 simhEndra madhyamam janya A: S R2 M2 P N3 S Av: S N3 D1 P M2 G2 R2 S
231 aruNamaNi 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P N3 S Av: S D2 P M1 R1 S
232 aruNAmbari 11 kOkilapriyA janya A: S G2 P S Av: S N3 P M1 G2 R1 S
233 aruNan 28 harikAmbhOji janya A: S M1 P D2 N2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S
234 aruNAngi 45 shubhapantuvAraLi janya A: S R1 M2 P N3 D1 S Av: S N3 D1 M2 R1 G2 R1 S
235 arUran 52 rAmapriyA janya A: S R1 G3 P D2 S Av: S N2 D2 P M2 G3 R1 S
236 arurnAyaki 8 hanumatODi janya A: S G2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
237 aruvai 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 M1 P D1 N2 S Av: S N2 P G3 R1 S
238 Aryamati 22 kharaharapriyA janya A: S R2 G2 P D2 S Av: S N2 D2 P D2 M1 G2 R2 S
239 Asamanjari 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 G3 P D1 S Av: S N3 P M1 R1 S
240 asambAda 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S R2 S M1 P D2 N3 D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 S R2 S
241 asangAdhari 39 jhAlavarALi janya A: S R1 G1 R1 M2 P N3 D1 N3 S Av: S N3 P D1 M2 G1 R1 M2 R1 S
242 asati 59 dharmAvati janya A: S G2 M2 D N S Av: S N D M2 G2 S
243 Asaveri 8 hanumatODi janya A: S R1 M1 P D1 S Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S
244 asAvEritODi 8 hanumatODi janya A: S R1 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
245 asAvri 22 kharaharapriyA janya A: S R2 G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 M1 G2 R2 S
246 ashaDakannaDa janya - A: - Av: -
247 AshIlaka 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 M1 P N2 S Av: S N2 D1 M1 G3 S
248 ashrtaranjani 67 sucaritra janya A: S R3 G3 M2 P N1 S Av: S N1 D1 P M2 G3 R3 S
249 ashTamUrti 36 calanATTai janya A: S G3 R3 M1 P N3 D3 S Av: S N3 D3 M1 N3 M1 G3 R3 S
250 ashTapAdam 20 naTabhairavi janya A: S M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 S
251 ashTavadam 20 naTabhairavi janya A: S M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 S
252 ashTi 24 varuNapriyA janya A: S G2 M1 D3 N3 S Av: S N3 D3 M1 G2 S
253 ashvati 59 dharmAvati janya A: S G2 M2 D N S Av: S N D M2 G2 S
254 ashwini 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
255 Asukha 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P S Av: S N2 D1 M1 G3 R1 S
256 asuraguru 10 nATakapriyA janya A: S R1 G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 P M1 G2 R1 S
257 AsuvalAyana 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 D1 N2 S Av: S N2 P M1 G3 R1 S
258 AtakUTa 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 S
259 atan 58 hEmAvati janya A: S R2 G2 M2 P S Av: S N2 D2 P M2 G2 R2 S
260 Atana 29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S R2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S
261 Atapa 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P N2 S Av: S N2 D1 M1 R1 S
262 atibhagavan 8 hanumatODi janya A: S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 R1 S
263 atidhAtA 10 nATakapriyA janya A: S R1 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 S
264 aTrAr 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 P M1 R1 S
265 aTshapAka 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 P D2 S Av: S N2 P M1 G2 R1 S
266 aTTAmUrti 10 nATakapriyA janya A: S G2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R1 S
267 Attan 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 M1 D1 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
268 AtticUDi 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 P S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
269 Attiya 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
270 aurvashrEyapriyA 1 kanakAngi janya A: S R1 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P R1 S
271 aushadIshapriyA 1 kanakAngi janya A: S R1 G1 D1 N1 S Av: S N1 D1 G1 R1 S
272 auvvaipriyA 56 shhanmugapriyA janya A: S R2 G2 M2 P N2 S Av: S N2 D1 P G2 S
273 Av: S N3 D1 M1 G1 R1 S
274 avalOkita 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 D2 S Av: S N3 D2 M1 G2 S
275 avaNan 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 P D2 S Av: S N3 P M1 S
276 avanibhAraka 11 kOkilapriyA janya A: S G2 M1 D2 S Av: S N3 M1 R1 S
277 avanikELva 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 D2 S Av: S N3 M1 G2 S
278 avAri 17 sUryakAntam janya A: S R1 S G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R1 S
279 avarodha 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 P N3 S Av: S D2 M1 G2 S
280 avasha 11 kOkilapriyA janya A: S R1 M1 P D2 S Av: S N3 P M1 S
281 AviDaiyAr 14 vakulAbharaNam janya A: S G3 M1 D1 S Av: S N2 P M1 R1 S
282 avikarai 11 kOkilapriyA janya A: S G2 P D2 S Av: S N3 P M1 S
283 avikAri 11 kOkilapriyA janya A: S G2 P D2 S Av: S N3 M1 R1 S
284 avilakshaNa 51 pantuvarALi (kAmavardhani) janya A: S R1 M2 D1 N3 S Av: S N3 D1 M2 R1 S
285 avivardhana 17 sUryakAntam janya A: S R1 G3 M1 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R1 S
286 ayan 53 gamanashramA janya A: S R1 M2 D2 S Av: S N3 P M2 G3 S
287 ayanam 62 rishhabapriyA janya A: S R2 G3 M2 P D1 N2 S Av: S N2 P G3 R2 S
288 AyanmAlai 15 mAyamALava gowLa janya A: S R1 M1 P D1 N3 S Av: S N3 P G3 R1 S
289 ayini 62 rishhabapriyA janya A: S R2 G3 M2 P D1 N2 S Av: S N2 P M2 G3 S
290 ayirai 62 rishhabapriyA janya A: S R2 G3 M2 P D1 N2 S Av: S D1 P G3 R2 S
291 aymmukhan 21 kIravANi janya A: S G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 S
292 ayOdhya 71 kosalam janya A: S G3 M2 P N3 S Av: S D2 P M2 G3 M2 R3 S
293 azhalADi 56 shhanmugapriyA janya A: S G2 M2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M2 G2 S
294 azhalvaNNannAyaki 14 vakulAbharaNam janya A: S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 P M1 G3 R1 S
Helping those who need it most


Search
Birthday Blasts

11+ registered members
are celebrating their
Birthday Today.
Read More