Latest Updates

Browse Lyrics Categories (A-Z) :


Ragam :
Talam : tripuTa
Composer : Oothukadu Venkata Subbaiyer

pallavi:
padmAvati ramaNam jayadEva kavirAja bhOja dEva suta padmapAda smaraNam guru mAnasa

anupallavi:
yatgOpi vadanEndu pada candra cakOram shrI

charanam:
kindu bilva sadanam ati ati divya mangaLam vadanam sundarAnga
shubha shObhita madanam sumukhi ramAdEvi priyakara sutanam

(madhyamakalam)
saha paNDita samUhasEvyam shata manmata jita mahanIyam satata
krSNa prEma rasamaghna samAna rahita gIta gOvinda kAvyam

 
Comment by : HARI PRASAD, punjab
Comment on : Apr 17 2017 1:42AM

Raga - Poorvi kalyaniLeave a Comment / Suggestion / Lyrics / Youtube Videos / Related MP3 Links

Name :


  


Browse Lyrics Categories (A-Z) :Helping those who need it most


Search
Birthday Blasts

27+ registered members
are celebrating their
Birthday Today.
Read More