Latest Updates

Browse Lyrics Categories (A-Z) :


Ragam : sAvEri
Talam :
Composer : Jayadeva

Alternate names

Samuditha Madane, Samuditamadane, Samuditha Mathane,
Ramate Yamuna, Ramate Yamunaa, Ramathe Yamuna


Lyrics 

samudita-madane rama?i-vadane cumbana-valitadhare |
m?ga-mada-tilaka? likhati sapulaka? m?gam iva rajani-kare ||1||

ramate yamuna-pulina-vane vijayi murariradhuna ||dhruvapada?||||

ghana-caya-rucire racayati cikure taralita-taru?anane |
kurubaka-kusuma? capala su?ama? rati-pati-m?ga-kanane ||2||

gha?ayati sughane kuca-yuga-gaga?e m?ga-mada-ruci-ru?ite |
ma?i-saram amala? taraka-pa?ala? nakha-pada-sasi-bhu?ite ||3||

jita-bisa-sakale m?du-bhuja-yugale kara-tala-nalini-dale |
marakata-valaya? madhu-kara-nicaya? vitarati hima-sitale ||4||

rati-g?ha-jaghane vipulapaghane manasija-kanakasane |
ma?i-maya-rasana? tora?a-hasana? vikirati k?ta-vasane||5||

cara?a-kisalaye kamala-nilaye nakha-ma?i-ga?a-pujite |
bahir-apavara?a? yavaka-bhara?a? janayati h?diyojite ||6||

ramayati subh?sa? kam api sud?sa? khala-hala-dhara-sodare |
kim aphalam avasa? ciram iha virasa? vada sakhi vi?apodare ||7||

iha rasa-bha?ane k?ta-hari-gu?ane madhu-ripu-pada-sevake |
kali-yuga-racita? na vasatu durita? kavi-n?pa-jayadevake ||8||

Free download udayallur Sri Kalyanarama Bhagavathar Mp3 collection Ashtapadhi 15

Ashtapadhi_15_Samuditho_Savari


Renditions 

Carnatic 

 1. Ghantasala Venkatesvara Rao; Pilu Raga; ??? Tala
  Carnatic
 2. Changanassery Madhavan Nampoothiri; Sudha Hindola Raga; Adi Tala
  Adapted to Mohiniattam;


 3. ???; Revati Raga; ??? Tala


 4. Udayallur Sri.Kalyanaraman Bhajans Style


Sopana Sangeetham 

 1. Vaikom T. R. Sankaran Namboothiri; ??? Raga; ??? Tala
  Gaana.com link

Hindustani

 1. ???; ??? Raga; ??? Tala
  Adapted to Odissi dance


 2. ???; ??? Raga; ??? Tala
  Adapted to Odissi danceLeave a Comment / Suggestion / Lyrics / Youtube Videos / Related MP3 Links

Name :


  


Browse Lyrics Categories (A-Z) :Helping those who need it most


Search
Birthday Blasts

27+ registered members
are celebrating their
Birthday Today.
Read More